sobota, 25 września, 2021

Działalność Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów w kadencji 2006-2010

Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów na koniec kadencji  zrzeszała członków skupionych w 40 Sekcjach Oddziałowych.

W ciągu  kadencji ubyło 2 sekcje, a  liczba członków zmniejszyła się o 208 osób.

Działalnością Okręgowej Sekcji kierował 17 osobowy Zarząd w składzie:

1.  Maria Poreckowska     -    Busko  Zdrój
2.  Józef Ciepluch  -    Jędrzejów
3.  Anna  Horeglad  -   Kazimierza Wielka
4.  Stanisława Buszkiewicz  -   Kielce
5.  Marianna  Szymkiewicz  -   Kielce
6.  Krzysztof  Godowski       -   Kielce
7.  Grażyna  Pluta   -  Końskie
8.  Janina  Obara   -  powiat kielecki ziemski
9.  Irena  Szczepańska   -  Opatów
10.Wanda  Nowińska - Ostrowiec Świętokrzyski
11. Zofia  Czarnecka  -  Pińczów
12. Krystyna  Tatar -  Sandomierz
13. Wojciech Rudnicki  - Skarżysko Kamienna
14. Maria  Kulik   - Skarżysko Kościelne
15. Barbara  Dychalska  -  Starachowice
16. Jadwiga  Kaczmarczyk -  Staszów
17. Zdzisława  Skiba   - Włoszczowa

Kierownictwo Sekcji stanowiły  3 osoby :

  • Marianna Szymkiewicz - przewodnicząca
  • Maria  Kulik -  wiceprzewodnicząca
  • Janina Obara -  sekretarz

Członkiem  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  z  ramienia  Sekcji  EiR był Kol. W. Ćwiek z Kunowa, a członkiem Zarządu Okręgu Kol. K. Godowski. W trakcie kadencji ze składu Zarządu Okręgowej Sekcji odeszli Kol. W. Rudnicki (wyjazd do innego województwa) i Kol. K. Godowski (rezygnacja z funkcji ).

Podstawą działalności Okręgowej Sekcji był Statut  ZNP, Regulamin Sekcji Emerytów i Rencistów, uchwały ZG  ZNP i Zarządu Okręgu, program działania przyjęty na całą kadencję oraz roczne plany pracy.

Zgodnie z powyższymi dokumentami Zarząd Okręgowej Sekcji koordynował działalność sekcji oddziałowych, inspirował różne formy pracy oraz pomagał w ich realizacji. Temu celowi służyły zebrania i szkolenia dla przewodniczących, wyjazdy do sekcji oraz dyżury w biurze Zarządu Okręgu. Znaczącą pomoc stanowiły materiały informacyjne, przekazywane na bieżąco.

W czasie kadencji odbyło się 14 zebrań Zarządu, 12 posiedzeń Prezydium i 12 zebrań z przewodniczącymi oddziałowych sekcji, w tym 7 wyjazdów szkoleniowych. Wszystkie wyjazdy były finansowane przez Zarządy Oddziałów i Zarząd Okręgu.

Tematyka zebrań i szkoleń obejmowała następujące zagadnienia:

- podstawy działania sekcji emerytów i rencistów
- formy pracy sekcji oddziałowych
- dokumentowanie działalności oraz planowanie i sprawozdawczość
- analiza sprawozdań statystycznych i opisowych
- sprawy emerytalno - rentowe
- odpis na ZFŚS, naliczanie i gospodarowanie, zwolnienia podatkowe
- działalność opiekuńcza wobec osób samotnych i chorych
- analiza opłacania składek członkowskich
- wpłaty na fundusz  "Senior"- wykorzystanie
- działalność kulturalno - oświatowa
- obchody 50- lecia Sekcji E i R  ZNP i 70. rocznicy T O N
- informacja o działalności Krajowej Sekcji E i R, Zarządu Głównego  ZNP i Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego  ZNP.

Szczególne zainteresowanie działaczy Sekcji E i R budziły zmiany w prawie emerytalno-rentowym. W minionej  kadencji miały miejsce ważne decyzje w tym:

1)    podpisanie przez Prezydenta RP ustawy o likwidacji starego portfela (2007r.)
2)    zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent od 2008 roku z uwzględnieniem wskaźnika inflacji i co najmniej 20 % wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.

Wyjaśnieniu tych spraw poświęcono wiele uwagi na zebraniach. Pomogli w tym zaproszeni pracownicy ZUS.

W 2008 roku ważnym zadaniem realizowanym przez Zarząd Okręgowej Sekcji były badania ankietowe dotyczące miesięcznych wydatków na towary i usługi w 1- osobowych gospodarstwach emerytów i rencistów (badania na zlecenie Krajowej Sekcji EiR ZNP). Z zebranych 144 ankiet uzyskaliśmy wiedzę, że sytuacja emerytów i rencistów po likwidacji starego portfela i waloryzacji świadczeń nie uległa znaczącej poprawie. Wyniki badań we wszystkich okręgach stanowiły bogaty materiał dla Krajowej Sekcji do dalszych starań o poprawę losu emerytów i rencistów. W działalności Sekcji E i R mocno akcentowano działalność opiekuńczą wobec osób samotnych i chorych. Na podkreślenie i uznanie zasługuje praca ponad stu łączników. Osobom potrzebującym w minionej kadencji przyznano z funduszu "Senior" oraz z funduszu pomocy specjalnej  ZG ZNP.

W kadencji 2006-2010 miały miejsce 2 ważne rocznice: 50-lecie Sekcji E i R ZNP  i 70. rocznica TON. Pierwszą z nich na szczeblu Okręgu ZNP obchodzono na wyjeździe do Opatowa i Czyżowa Szlacheckiego. Historię Sekcji E i R przedstawiła przewodnicząca Okręgowej Sekcji, a w sali pałacu w Czyżowie podsumowano konkurs literacki - Wspomnienia z pracy nauczycielskiej.

Obchody na szczeblu krajowym odbyły się w grudniu 2007 r. na uroczystym posiedzeniu ZG ZNP z udziałem byłych i obecnych członków Zarządu Krajowej Sekcji E i R. Imprezą towarzyszącą był kiermasz darów rękodzieła artystycznego przekazanych przez sekcje emerytów z całego kraju.  Z naszego okręgu dary złożyło 15 sekcji.

70 rocznica TON była doniosłym wydarzeniem w życiu naszej organizacji związkowej.  Do obchodów we wszystkich ogniwach ZNP zobowiązała nas uchwała ZG ZNP o ustanowieniu Roku 2009 -Rokiem  TON. Organizatorami obchodów były oddziały, ale w wielu przypadkach same sekcje emerytów i rencistów. Okręgowa uroczystość miała miejsce na Zamku w Sandomierzu, w której oprócz prezesów Oddziałów uczestniczyli  przewodniczący Oddziałowych Sekcji E i R.

Nasz wkład w obchodach rocznicy to opracowanie Albumu Pamięci o n-lach TON oraz udział w pracach Zespołu Redakcyjnego, który przygotował do druku "Słownik Nauczycieli Tajnego Nauczania - uczestników ruchu oporu 1939-1945".

Sekcja interesuje się działalnością Związku, na bieżąco przekazuje  informacje o akcjach protestacyjnych. Emeryci uczestniczyli w manifestacjach organizowanych przez Zarząd Główny ZNP w dniach : 17.03.2007 r.,18.01.2008 r.,1.09.2008r.

Działalność Okręgowej Sekcji Emerytów  i Rencistów  opiera się na bardzo dobrej współpracy z Prezesem, Zarządem i Prezydium Okręgu Świętokrzyskiego ZNP